Ijenali

  • I South African Journal of African Languages yijenali yophando oluhlolisiswe ngabanye abaphandi eqondane lokuthuthukisa izindimi  zabaNsundu base-Afrika lezaBaThwa lemibhalo. Amaphepha, ukuhlaziywa kwezingwalo lokukhankasela umthelela wesandla kwezesayensi zaluphi uhlobo ezisengqikithini yezindimi, okufundwa ngazo (okufana lokuhlelwa kwamabala emitshweni, ukubizwa kwawo lengcazelo zawo) lokulusebenzisa (okufana lezihloko eziphathelane lendimi, ukufundiswa kolimi lomthetho wolimi) lemibhalo kwakhelwe phezu kophando olusungulwe endimini zabaNsundu konke kwamukelekile. Ijenali ililizwi elisemthethweni le African Language Association of Southern Africa (ALASA), eyasungulwa ngomnyaka ka1979. 

Thinta lapha ubone abaqondisi

Umqondisi omkhulu

 

Dr Thulani Mkhize – Department of English Studies, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg Campus, South Africa

 

Umncedisi womqondisi

 

Prof. Gibson Ncube – University of Zimbabwe, Zimbabwe

 

Ikhomidi elawulayo

 

Prof. Emeritus Ayo Bamgbose – University of Ibadan, Nigeria

Prof. Herman Batibo – University of Botswana, Botswana

Prof. Zubeida Desai – University of the Western Cape, South Africa

Prof. Ruth Finnegan – Open University, UK

Prof. Axel Fanego Palat – Goethe University Frankfurt, Germany

Prof. Graham Furniss – University of London, UK

Prof. Abiola Irele – Kwara State University, Malete, Nigeria 

Prof. Karsten Legère – University of Gothenburg, Sweden 

Prof. Sinfree Makoni – Pennsylvania State University, USA 

Prof. Lutz Marten – SOAS University of London, UK

Prof. Maarten Mous – University of Leiden, The Netherlands 

Prof. Carol Myers-Scotton – Michigan State University, USA 

Prof. Obododimma Oha – University of Ibadan, Nigeria

Prof. Nicholas Ostler – Foundation for Endangered Languages, UK

 

Abemukela izikhalazo

 

Prof. RN Madadzhe – University of Limpopo, South Africa

Prof. DBZ Ntuli – formerly from the University of South Africa, South Africa 

Prof. JC roux – North-West University, Potchefstroom, South Africa 

Prof. SM Serudu – formerly from the University of South Africa, South Africa

 

Ikhomidi yabaqondisi

 

Prof. F Banda, University of the Western Cape, South Africa 

Prof. Matthias Brenzinger, University of Cape Town, South Africa

Prof. A Chebanne, University of Botswana, Botswana

Prof. Thabo Ditsele, Tshwane University of Technology, South Africa 

Prof. M Dlali, University of Stellenbosch, South Africa

Dr DT Gwekwerere, University of Zimbabwe, Zimbabwe 

Prof. S Gxilishe, University of Cape Town, South Africa

Prof. Nobuhle Hlongwa, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Prof. Maxwell Kadenge, University of the Witwatersrand, South Africa

Prof. R Kaschula, Rhodes University, South Africa

Dr Langa Khumalo, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Dr JC le Roux, University of South Africa, South Africa

Prof. L Letsholo, University of Botswana, Botswana

Prof. Nhlanhla Maake, University of South Africa, South Africa

Prof. PR Mabugu, University of Zimbabwe, Zimbabwe

Mrs R Magosvongwe, University of Zimbabwe, Zimbabwe

Prof. J Mapara, Chinhoyi University of Technology, Zimbabwe

Prof. P Maseko, North-West University, South Africa

Prof. JT Mathangwane, University of Botswana, Botswana

Prof. Nhlanhla Mathonsi, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Dr M Mavesera, Midlands State University, Zimbabwe

Mr George, University of the Western Cape, South Africa

Dr Gift Mheta, Durban University of Technology, South Africa

Dr V Mojela, University of Limpopo, South Africa

Prof. Z Mtumane, University of Johannesburg, South Africa

Prof. I Muwati, University of Zimbabwe, Zimbabwe

Dr Finex Ndhlovu, University of New England, Australia

Prof. Deo Ngonyani, Michigan State University, USA

Prof. S Ngubane, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Dr Dion Nkomo, Rhodes University, South Africa

Prof. S Nyota, Great Zimbabwe University, Zimbabwe

Prof. C Pfukwa, Bindura University of Science Education, Zimbabwe

Prof. LP Phaahla, University of South Africa, South Africa

Prof. LC Posthumus, University of Johannesburg, South Africa

Prof. MK Ralarala, University of the Western Cape, South Africa

Dr U Rwafa, Midlands State University, Zimbabwe

Prof. Mantoa-Motinyane, University of Cape Town, South Africa

Prof. NB Zondi, University of Pretoria, South Africa

Prof. NS Zulu, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Copy Editor: Graham C. Reed, NISC (Pty) Ltd. South Africa

Publishing Manager: Mike Schramm, NISC (Pty) Ltd. South