Mayelana na

About us

Tshiimiswa tsha Nyambo dza Afrika tsha Tshipembe ha Afurika (ALASA) tsho thonwa nga 1979 sa tshiimiswa tshi  sa khethululi, na u shumela malamba kha khonferentsini yo tshimbidzwaho nga Muhasho wa Nyambo dza Afurika Yunivesithi ya Afurika Tshipembe (UNISA).

ALASA i na ndivho mbili khulwane:

  1. U ṱuṱuwedza tshumisano vhukati ha vhaṱoḓisisi, matshudeni na vhagudisi vha nyambo dza Afurika na maṅwalwa, na
  2. U thusa u ṱuṱuwedza ṱhoḓisiso, mveledziso ya luambo na vhudavhidzani ha u amba na ha u ṅwala ho teaho kha tshitshavha tshine tsha shumisa nyambo nnzhi,  sa tsumbo, kha mafhungo a elanaho ma nzudzanyo na mbekanyamaitele ya luambo, mbekanyamaitele ya pfunzo khathihi na vhudavhidzani na zwiṅwe zwiimiswa zwine zwa vha na madzangalelo a nonga aneya.

Vhudavhidzani ha ALASA 29 Shundunthule 2020: U pfukiselwa phanḓa lwa tshifhinga nyana haKhonferentsi ya 2020 ya Tshiimiswa tsha Nyambo dza Afrika tsha Tshipembe ha Afurika (ALASA) u ya kha 2021

Postponement of the 2020 Interim (ALASA) Conference to 2021

View

Follow the link to NISC’s site for the latest edition

view
ALASA

U FHELISWA HA KHONFERENTSI YA DZINGU LA EASTERN CAPE YA ALASA

U ya nga muhumbulo u iledza khuvhangano ya vhathu  vha paḓaho 100, sa zwo ḓivhadzwaho nga Muphuresidennde wa Shango, na vhuṅwe vhudavhidzani nga vhuḓalo u bva Yunivesithi u pfukiselaphanḓa khonferentsi nga ngomu na nnḓa ha tshiimiswa, mashudu mavhi ri tea u imisa khonferentsi yashu ya dzingu.

Ri tama u vha livhuwa kha u dina havho musi vha this lugisela na u ri rumela manweledzo avho.

Dzhenala ya Afurika ya Nyambo dza Afurika yo ganḓiswa ho ṱanganelwana na ALASA.

Kha vha tevhele ḽinki kha saithi ya  NISC u wana nzudzanyo ya zwinozwino