Vumbiwa

VHURAḒO

Hu ḓo vha na zwigwada zwa vhuraḓo zwi tevhelaho:

 1. Vhuraḓo  zwaho ho vulelwa muthu a re na digiri ya Honasi ya Nyambo dza Afurika. Vhuraḓo vhu,nga kha ḓi fhiwa muthu a sina maimo ayo nga u funa ha bodo ya dzangano kana komiti.
 2. Vhuraḓo ha khuliso hu avhelwa nga bodo kha muthu o shumaho lwa maṱhakheni kha sia na Tshiimiswa.
 3. Vhuraḓo vhunzhi ha Tshiimiswa ho vulelwa khamphani dzoṱhe . Mbadelo dza vhuraḓo dzi ḓo vha nṱha luṋa kha dza vhuraḓo zwaho. Muraḓo muṅwe na muṅwe khamphani u fanela u wana khophitharu dza khanḓiso dzoṱhe dza ALASA nga khumbelo.. Maṅwalo oṱhe a fanela u livhiswa kha muthu o tiwaho o imeleli vhuraḓo vhunzhi ha tshiimiswa. Hu ḓo tendelwa fhedzi vouthu nthihi kha vhuraḓo vhunzhi ha tshiimiswa
 4. Vhuraḓo ha tshoṱhe vhu nga vha hone kha muraḓo zwawo muṅwe na muṅwe wa  ALASA, tenda a vha o badela mbadelo dza vhuraḓo dza ṅwaha nga ṅwaha  lwa fumirathi nga  tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe tsho ṋetshedzwaho.

Bodo i ḓo ta mutengo wa vhuraḓo. Mbadelo dzine dza fanelwa u itwa dza mutengo zwi mbo ḓi bveledza na zwenezwo  uri  muraḓo u fanela u wana Dzhenala, na u dovha u wana dziṅwe khanḓiso dza Tshiimiswa nga mutengo wa fhasi nga hune zwa konadzea.

Bodo i nga imisa vhuraḓo ha muraḓo muṅwe na muṅwe nga murahu ha tshifhinga tsho tiwaho, sa tsumbo., u lenga u badela.

Miraḓo zwayo, ya Khuliso, ya Khamphani na ya Tshoṱhe vha nga shumisa pfanelo dzavho dza u vouta kha mishumo miṅwe na miṅwe ya Tshiimiswa musi vhe hone.

BODO

 1. Ndaulo ya Tshiimiswa i hweswa Bodo yo bveledzwaho nga :
 2. Mudzulatshidulo
 3. Miraḓo ya malo yo khethwaho
 4. Na vhaṅwe miraḓo yo nangiwahona vhane vha imela masia a maṅwalwa na  nyambo dza Afurika, na vhane vha ḓo vha miraḓo ya Tshiimiswa
 5. Bodo i ḓo nangiwa kha muṱangano nyangaredzi wa Tshiimiswa, miraḓo i ḓo shuma ofisini lwa miṅwaha mivhili.
 6. Miraḓo yo no yaho u awela vha itea u khethiwa hafhu , nahone hafu ya miraḓo yo nayo u awela vha tea u khethiwa hafhu hu tshi itelwa u bvela phanḓa. .
 7. Mudzulatshidulo o tea u shuma ofisini themo mbili dzi tshi khou tevhekana, fhedzi a nga dovha hafhu  a khethiwa musithemo mbili dzo no fhela.
 8. Khoramu ine ya tea u bveledza muṱangano wa Bodo i fanela u vha 50% ya tshivhalo tshoṱhe tsha  miraḓo ya Bodo.
 9. Bodo i ḓo vha na maanḓa a u imelelwa kha mushumo wayo kha Komitindanguli yo tholwaho  vhukati ha miraḓo yayo.
 10. Bodo i ḓo thola Muthusa Mudzulatshidulo, Muṅwaleli, Mufaragwama, Muṱoli mudzudzanyi wa maṅwalwa na Mudzudzanyi hu nga vha vhukati ha miraḓo yayo kana nga nḓa ha Bodo.
 11. Bodo i ḓo vha na maanḓa a u nanga.
 12. Vhuḓifhinduleli ha Bodo hu ḓo vha:
 13. U vhona uri ndivho dza Tshiimiswa dzi khou bveledzwa.
 14. U ṱhogomela mafhungo a zwa masheleni a Tshiimiswa, hu tshi katelwa u vula akhaunthu Building Society kana ya Bannga sa zwine zwa vhonala zwo tea, na u dzudza bugu dza akhaunthu dzo teaho, misumbedzo ya zwitatamennde zwo ṱolwaho, na zwiṅwe.
 15. U  ta mbadelo dzine dza badelwa nga miraḓo yo  yo fhambanaho.
 16. U ṱola mishumbo ya khanḓiso ya Tshiimiswa hu tshi itelwa u thola Vhadzudzanyi.
 17. U ṱuṱuwedza u vhumbiwa ha madavhi a Tshiimiswadzangano
 18. U dzudzanya na u thoma vhuḓifhinduleli ha khonifarentsi na/ kana khuvhangano dza lushaka luṅwe na luṅwe dza Tshiimiswa .
 19. U davhidzana na u shumisana na vhaṅwe vhorapfunzo na zwiimiswa zwa phurofeshinaḽa zwi re na madzangalelo a luambo .
 20. U thola khoro hukhu dzine dza nga kona u shuma mishumo ya Tshiimiswa.
 21. U bveledza ndaulo dzo  teaho dzine dza ḓo shuma na zwenezwo, kha furemiweke ya Ndayotewa. Ndaulo idzo dzi ḓo ṋetshedzwa kha muṱangano nyangaredzi kana wo khetheaho wa tshiimiswa (wo vhidzelwaho zwenezw) u itela u lulamisa /kana u kwinisa. .
 22. (10)Mbilaelo iṅwe na iṅwe ine ya ḓo itelwa muraḓo wa Bodo i ḓo sedzuluswa nga miṅwe miraḓo ngavho; zwenezwo ha, arali miraḓo miṅwe I tshi vhona tsedzuluso iyo yo tea u bvela phanḓa, vha nga ḓisa themendelo dzine dza nga tielelwa muṱanganoni zwao wa dzangano kana ha vhidzwa muṱangano wa tshipentshele, uri hu kone u wanala thandululo.