SIYAKWAMUKELA KWA

ALASA

AFRICAN LANGUAGE ASSOCIATION OF SOUTHERN AFRICA

SINGOOBANI?

OKUMAYELANA NATHI

I- African Language Association of Southern Africa (ALASA) yasungulwa ngonyaka we-1979 njengenhlangano engacwasi, engenzi nzuzo engqungqutheleni eyayibanjwe nguMnyango Wezilimi Zase-Afrika waseNyuvesi YaseNingizimu Afrika (UNISA).

ALASA

AMALUNGU EBHODI NEMINININGWANE YOKUXHUMANA

ALASA

IJENALI

I-South African Journal of African Languages iyijenali ebuyekezwe abomkhakha ephokophelele ukuthuthukiswa kwezilimi zase-Afrika nezama- Khoe-San kanye nezokubhala. Amaphepha, izibuyekezo zezincwadi kanye nokuyimisebenzi yesayensi engeminye yale mikhakhangqangi kwezezifundo zolimi, okungaba okwethiyori (isinteksi, ifonoloji, isimentiksi) kanye nezokusebenza kolimi (nezihloko zezokusebenza kolimi emphakathini, ukufundisa ulimi, nenqubomgomo yolimi), ezokubhala, okususelwe ocwaningweni loqobo ngokwezilimi zase-Afrika, kwamukelekile. Ijenali ingumkhulumeli osemthethweni we- African Language Association of Southern Africa (ALASA), yasungulwa ngonyaka we-1979.

ALASA

IMILANDO YETHU