Malunga Nathi

Malunga Nathi

I- African Language Association of Southern Africa (ALASA) yasungulwa ngonyaka we-1979 njengenhlangano engacwasi, engenzi nzuzo engqungqutheleni eyayibanjwe nguMnyango Wezilimi Zase-Afrika waseNyuvesi YaseNingizimu Afrika (UNISA).

I-ALASA inezinhloso ezimbili:

1. ukukhuthaza ukuxhumana phakathi kwabacwaningi, abafundi nabafundisa izilimi zase-Afrika kanye nemibhalo yazo, kanye

2. nokulekelela ekugqugquzelweni kocwaningo, ukuthuthukiswa kolimi nokuxhumana okuseqophelweni elifanele ngokubhala nokukhuluma emphakathini oziliminingi, isibonelo, ezindabeni eziphathelene nokuhlelwa kolimi nenqubomgomo, inqubomgomo yezemfundo kanye nokusebenzisana nezinye izinhlangano ezisebenza ngokufanayo.

Incwadi ye-ALASA yangomhla zingama-29 kuNhlaba 2020: Ukuhlehliswa kwengqungquthela i-2020 Interim African Languages Association of Southern Africa (ALASA) ihlehliselwa kunyaka wezi-2021

Postponement of the 2020 Interim (ALASA) Conference to 2021

View

Follow the link to NISC’s site for the latest edition

view
ALASA

UKUMISWA KWENGQUNGQUTHELA YE-ALASA YESIFUNDA SASEMPUMALANGA KAPA

Ngokubheka ukuvinjelwa kwemibuthano yabantu abeqile kwabayikhulu (100), njengokumemezela kukaMongameli WoMbuso, nesaziso esicacise kabanzi esikhishwe yiNyuvesi esihlehlisa izingqungquthela ngaphakathi nangaphandle kwesikhungo, kuyasijabhisa ukumisa ingqungquthela yethu yesifunda.

Siyanibonga ngokuthatha kwenu ithuba lokuba nilungise futhi nisithumelele amaqoqa enu.

I-South African Journal of African Languages ishicilelwa ngokubambisana ne-ALASA.

Landela lelinki yesizindalwazi se-NISC ukuze uthole okusanda kushicilelwa