Ubulungu

Ubulungu buvuleleke kunoma ngubani oyisifundiswa noma umfundi wezilimi zase-Afrika kanye nabantu abahambelana nezinhloso nokuphokophelelwe yiNhlangano. Imali yobulungu yonyaka okwamanje ingama-R200.00 noma US$60 Amalungu akhokhe ngokugcwele athola ikhophi ezishicilelo ezimbili ze-SAJAL zalowo nyaka, kanye nencwadizindaba (izincwadizindaba) nezimemo zezingqungquthela namaSemina.

Ukuvuselelwa kobulungu: Ubulungu buyavuselelwa njalo ngonyaka. Amalungu ayothola isaziso sokuvuselela ubulungu kuMgcinizimali. Lesi saziso kuyofanele ukuba sibuyiswe kumgcinizimali (sihlangene nemininingwane yomgcinizimali) kanye nesheke, iposi-oda noma isiliphu sokufakwa kwemali okungubufakazi bokukhokhwa kwemali ku-ALASA. Umgcinizimali kuyofanele aziswe mayelana nezinguquko ekhelini noma eminye imininingwane.

Indlela yokuba yilungu: abanesifiso sobulungu bangafaka isicelo sokujoyina i-ALASA ngokugcwaisa ifomu elifanele balithumele kuMgcinizimali ngqo kule imeyili mojapml@unisa.ac.za

Ifomu lobulungu

Ifomu yobulungu

UKUFAKA ISICELO KU-ALASA 2022

Ukuthola ifomu

Bheka