Mabapi le

Gae

Mokgatlo wa Maleme a Afrika a Borwa bja Afrika (ALASA) o hlamilwe ka ngwaga wa 1979 e le mokgatlo wa go se be le kgethollo ebile wa go se šomele letseno ka khonferentsheng yeo e bego e swerwe ke ba Kgoro ya Maleme a Afrika ya Yunibesithi ya Afrika Borwa (UNISA).

ALASA e na le maikemišetšomagolo a mabedi:

1. go tšweletša pele tšhomišano gareng ga bafatišiši, baithuti le barutiši ba maleme le dingwalo tša Afrika, mmogo le

2.go thuša ka tšweletšopele ya diphatišišo, tlhabollo ya maleme le kgokagano yeo e šomago ka go phethagala ya polelo ya molomo le ya go ngwalwa ka setšhabeng sa malementši; go fa mohlala, ka mererong ya go amana le peakanyo le dipholisi tša polelo, dipholisi tša thuto, gape le kgokagano le mekgatlo ye mengwe yeo e nago le dikgahlego tša go swana le tša yona.

Tsebišo ya ALASA ya 29 Mopitlo 2020: Tšhutišo ya Khonferentshe ya Nakwana ya Mokgatlo wa Maleme a Afrika, a Borwa bja Afrika (ALASA) go ya go 2021

Postponement of the 2020 Interim (ALASA) Conference to 2021

View

Follow the link to NISC’s site for the latest edition

view
ALASA

GO KHANSELWA GA KHONFERENTSHE YA SELETE SA KAPA BOHLABELA YA ALASA

Go latela kiletšo ya dikgobokano tša batho ba go feta 100 yeo e tsebišitšwego ke Mopresidente wa naga, le tsebišo yeo e nago le dintlha ka botlalo go tšwa Yunibesithing mabapi le go šutišwa ga dikhonferentshe tša ka gare le ka ntle ga Yunibesithi, re kgopela tshwarelo ka ge re tlamega go khantshela khonferentse ya rena ya selete.

Re leboga maitapišo a lena  a go beakanya le go re romela dikakaretšo tša lena.

Tšenale ya Afrika Borwa ya Maleme a Afrika e phatlalatšwa ka tšhomišano le ALASA.

Latela linki ya weposaete ya NISC go hwetša kgatišo ye mpsha.