Botho

About Our Membership

Boleloko bo buletšwe batho bao e lego boradithuto goba baithuti ba Maleme a Afrika mmogo le batho bao ba dumelelanago le maikemišetšo le dinepo tša Mokgatlo. Ditefelo tša ngwaga ka ngwaga tša go ba leloko gabjale ke R300 goba US$60. Maloko ao a šetšego a lefile tšhelete ya boleloko a hwetša khopi ya dibolumu tše pedi tša tšenale ya SAJAL tša ngwaga wona woo, gape le lengwalotaba/mangwalotaba, mmogo le ditaletšo tša go tsenela Dikhonferentshe le Diseminara.

Tsošološo ya boleloko: boleloko bo tsošološwa ngwaga ka ngwaga. Maloko a amogela tsebišo ya go tsošološa boleloko go tšwa go Moswaramatlotlo. Tsebišo ye e tlamega go bušetšwa go Moswaramatlotlo (e sepelelana le dintlha tša moswaramatlotlo) mmogo le tšheke, otara ya go posa goba setlankana sa bohlatse bja go panka sa go laetša tefelo ya maleba. Ditefelo ka moka di lebišwa go ALASA. Moswaramatlotlo o swanetše go tsebišwa ka diphetogo dife goba dife tše di ka bago gona tša aterese goba tshedimošo ye nngwe ya boitsebišo bja motho.

Go ba leloko: Bao ba ratago go ba maloko a ALASA ba ka dira dikgopelo ka go tlatša foromo ya maleba gomme ba e romele Moswaramatlotlo go: mojapml@unisa.ac.za

Foromo ya Botho

Foromo ya Kopo ya ALASA 2022

Fumana foromo ya rona ya kopo

Tadima