Umgaqo-siseko

UBULUNGU

Kuya kubakho ezi ndidi zilandelayo zobulungu:

(1) Ubulungu obuQhelekileyo buvuleleke kubantu abanesidanga seHonours ubuncinane kwiiLwimi zesiNtu. Ubulungu bunokuthi, nangona kunjalo, bunikezelwe kumntu ongayifezekisiyo le mfuneko, ngokokubona kufanelekile kweBhodi yoMbutho okanye iKomiti eLawulayo.

(2) Ubulungu obuBekekileyo bunokuthi bunikezelwe yiBhodi kubantu abathe banenxaxheba egqwesileyo kweli candelo kunye nakuMbutho.

(3) Ubulungu bamaQumrhu buvulelekile kuwo onke amaqumrhu. Imirhumo yobulungu iya kuphinda-phindwa kane xa iqhathaniswa nobulungu obuqhelekileyo. Ilungu ngalinye eliliqumrhu linelungelo lokufumana iikopi ezintathu ezongezelelweyo zazo zonke izinto ezipapashwe yi-ALASA xa ziceliwe. Yonke imbalelwano kufuneka ibhekiswe kumntu othile omele ubulungu bequmrhu. Inye kuphela ivoti eya kuvunyelwa ngobulungu bequmrhu ngalinye.

(4) Ubulungu boBomi buya kunikwa naliphi na ilungu eliqhelekileyo le-ALASA, elithe lenza intlawulo ephindwe kalishumi elinesithandathu lomrhumo wonyaka wobulungu ngalo naliphi na ixesha.

IBhodi iya kumisela imirhumo yobulungu. Intlawulo efunekayo yomrhumo iya kwenza ukuba ilungu lifumane iJenali, lize apho kunokwenzeka lifumane nezinye izinto ezipapashiweyo zoMbutho ngexabiso elithotyiweyo.

IBhodi inokubunqumamisa ubulungu balo naliphi na ilungu ngesizathu esibambekayo, umz. kwimeko yemirhumo ekudalwa ilindelwe.

Amalungu aQhelekileyo, aBekekileyo, amaQumrhu kunye nawoBomi asenokusebenzisa ilungelo lawo lokuvota kuyo nayiphi na imisebenzi yoMbutho xa ekhona buqu.

IBHODI

 

(1) Ulawulo loMbutho luya kuba phantsi kweBhodi equka:

USihlalo

Amanye amalungu asibhozo onyuliweyo

Amalungu axokomezelelwe yibhodi

naya kumela amacandelo eelwimi zesiNtu noncwadi kwaye aya kuba ngamalungu oMbutho.

(2) IBhodi iya kunyulwa kwintlanganiso kawonke-wonke yoMbutho, kwaye amalungu aya kuhlala esikhundleni iminyaka emibini.

(3) Amalungu athatha umhlala-phantsi afanele ukuba onyulwe kwakhona, kwaye ubuncinane sisiqingatha samalungu athatha umhlala-phantsi ekufuneka aphinde onyulwe ngenjongo yokuqhubekeka.

(4) USihlalo ufanele ukuba abe sesikhundleni amatyeli amabini alandelelanayo, kodwa unokuphinda akwazi ungenela unyulo emva kokuba kudlule amatyeli amabini e-ofisi.

(5) Ikhoram yentlanganiso yeBhodi emiswe ngokufanelekileyo iya kuba ngama-50% enani lilonke lamalungu eBhodi.

(6) IBhodi iya kuba negunya lokunikezela umsebenzi wayo kwiKomiti Elawulayo nenyulwe kumalungu ayo.

(7) IBhodi iya kutyumba uSekela-Sihlalo, uNobhala, uNondyebo, uMhleli oLungelelanisayo noMhleli, uSekela-Sihlalo kunye noMnxibelelanisi phakathi kwamalungu ayo, uNobhala, uNondyebo, uMhleli oLungelelanisayo noMhleli bangaba kumalungu ayo okanye ngaphandle kwebhodi.

(8) IBhodi iya kuba namagunya okuxokomezelela.

(9) Uxanduva lweBhodi luya kuba:

(a) kukuqinisekisa ukuba iinjongo zoMbutho ziyaphunyezwa.

(b) ukunyamekela imiba yezemali yoMbutho, kuquka ukuvulwa kwe-akhawunti yoMbutho yoKwakha okanye yeBhanki njengoko kuya kubonwa kuyimfuneko, ukugcinwa kweencwadi ezifanelekileyo ze-akhawunti, ukwaziswa kwee-akhawunti eziphicothiweyo, njl.njl.

(c) kukumisela imirhumo ehlawulwa ziindidi ezahlukeneyo zamalungu.

(d) kukongamela imisebenzi yopapasho yoMbutho kwaye ngeso sizathu kutyunjwe abaSebenzi boHlela.

(e) kukukhuthaza ukusekwa kwamasebe oMbutho.

(f) kukulungiselela kunye nokuthatha uxanduva lweenkomfa kunye/okanye iindibano zalo naluphi na uhlobo zoMbutho.

(g) kukunxibelelana kunye nokusebenzisana namanye amaqumrhu ezemfundo kunye nalawo anabantu abaqeqeshiweyo nanomdla kwiilwimi.

(h) kukunyula naziphi na iikomitana ezinokuthi zibe yimfuneko ekwenzeni umsebenzi woMbutho.

(i) kukuqulunqa nayiphi na imimiselo eyimfuneko eya kuqala ukusebenza ngoko nangoko, ngokwenkqubo-sikhokelo salo Mgaqo-siseko. Loo mimiselo iya kungeniswa kwintlanganiso jikelele okanye kwintlanganiso ekhethekileyo yoMbutho (ebizwe ngenxa yale njongo) ukuze iqinisekiswe kunye/okanye ilungiswe.

(10) Nasiphi na isikhalazo esifakwe ngakwilungu leBhodi siya kuphandwa ngamanye amalungu ayo; ukuba ngenxa yolo phando, amanye amalungu akubona kufanelekile ukwenza oko, anokwenza isindululo ukuze siqwalaselwe yintlanganiso jikelele yoMbutho okanye kubizwe intlanganiso ekhethekileyo ngenjongo yokubeka eso sindululo phambi kwayo, kwaye intlanganiso iya kuthi, ekubeni ithathele ingqalelo eso sindululo, ithathe eso sigqibo okanye ezo zigqibo malunga nesikhalazo eso njengoko inokubona kuyimfuneko.