Ubulunga

Ifomu lelunga

Ukuba lilunga kuvulekele abantu abayizifundiswa okanye abafundi qho bezifundo zendimi zesiNtu labanye abantu abasekela izinjongo zonke zeNhlanganiso. lnhlawulo yelunga ngalinye yomnyaka wonke okwamanje yi-R200.00 iloba US$60. Amalunga abhadale imali epheleleyo yonyaka lowo azaphiwa imibhalo emibili ye-SAJAL, kanye lamaphetshana ezindaba, kanye lezimemo zamaKhomfarensi lamaSemina.

Ukuvuselela ukuba lilunga: ukuba lilunga kuvuselelwa minyaka yonke. Amalunga azathola isikhumbuzo esivela kuMgcinisikhwama. Isikhumbuzo lesi sifanele sibiselwe kumgcinisikhwama (sibanjaniswe lemininingwane kamgcinisikhwama) ndawonye letsheki, iphepha lokuhlawula lasePosi, okanye iphepha lebhanga elifakaza ukuba kubhadalwe imali epheleleyo. Imali zonke kumele zithunyelwe ku-akhawunti ye-ALASA. UMgcinisikhwama kumele njalo aziswe ngenguquko yekheli loba eminye imininingwane ephathelane lelunga.

Umuntu wenza njani nxa efuna ukuba lilunga: labo abafisa ukuba ngamalunga bangafaka isiselo sokujoyina i-ALASA ngokugcwalisa ifomu elifaneleyo lokulithumela ngqo kuMgcinisikhwama ku: mojapml@unisa.ac.za

Ifomu lokuba lilunga

Ifomu lelunga

UKU-APLAYA E-ALASA NGO 2022

Thapha ifomu loku-aplaya

Bona