Chinyorwa cheJournal

  • Journal reSouth African Journal of African Languages chinyorwa chetsvagurudzo dzaanamazvikokota dzinoongororwa nevamwe vanamazvikokota chakanangana nekusundaidza budiriro yemitauro neuvaranomwe hwemuAfrica (hwemitauro yeBantu) pamwe neKhoe-San. Mapepa, ongororo yemabhuku nezvinyorwa zvetsoropodzo zverudzi rwesainzi muzvikamu zvakanyanyokosha zvedzidzo yemitauro, zvose zvepfungwa yehwaro emaonero (somuenzaniso, zvidzidzo zveumbazvirevo, fonoroji, zvinorehwa nemutauro) pamwe nekushandiswa kwemutauro (somuenzaniso, misoro yenyaya yezvidzidzo zvemitauro maererano nemagariro nemararamiro evanhu, kudzidziswa kwemitauro, pfungwa yedanho rezvekushandiswa kwemutauro munyika) pamwe neuvaranomwe, zvigere mutsvagurudzo yekutanga iri muhwaro hwemitauro yemuAfrica, zvinotambirwa. Chinyorwa cheJournal ndiwo muromo uri pamutemo weSangano reMitauro yeKuchamhembe kweAfrica (ALASA), iro rakavambwa muna 1979.

BAYA PANO UONE VAPEPETI

MUPEPETI MUKURU

 

Dr Thulani Mkhize – Department of English Studies, University of KwaZulu-Natal, Pietermaritzburg Campus, South Africa

 

MUPEPETI WEKUBATSIRA

 

Prof. Gibson Ncube – University of Zimbabwe, Zimbabwe

 

KOMITI YAANACHIPANGAMAZANO

 

 

Prof. Emeritus Ayo Bamgbose – University of Ibadan, Nigeria

Prof. Herman Batibo – University of Botswana, Botswana

Prof. Zubeida Desai – University of the Western Cape, South Africa

Prof. Ruth Finnegan – Open University, UK

Prof. Axel Fanego Palat – Goethe University Frankfurt, Germany

Prof. Graham Furniss – University of London, UK

Prof. Abiola Irele – Kwara State University, Malete, Nigeria

Prof. Karsten Legère – University of Gothenburg, Sweden

Prof. Sinfree Makoni – Pennsylvania State University, USA

Prof. Lutz Marten – SOAS University of London, UK

Prof. Maarten Mous – University of Leiden, The Netherlands

Prof. Carol Myers-Scotton – Michigan State University, USA

Prof. Obododimma Oha – University of Ibadan, Nigeria

Prof. Nicholas Ostler – Foundation for Endangered Languages, UK

 

MUFEREFETI WEZVICHEMO
OMBUDSMEN

 

Prof. RN Madadzhe – University of Limpopo, South Africa

Prof. DBZ Ntuli – formerly from the University of South Africa, South Africa

Prof. JC roux – North-West University, Potchefstroom, South Africa

Prof. SM Serudu – formerly from the University of South Africa, South Africa

 

KOMITI YEVAPEPETI

 

 

Prof. F Banda, University of the Western Cape, South Africa

Prof. Matthias Brenzinger, University of Cape Town, South Africa

Prof. A Chebanne, University of Botswana, Botswana

Prof. Thabo Ditsele, Tshwane University of Technology, South Africa

Prof. M Dlali, University of Stellenbosch, South Africa

Dr DT Gwekwerere, University of Zimbabwe, Zimbabwe

Prof. S Gxilishe, University of Cape Town, South Africa

Prof. Nobuhle Hlongwa, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Prof. Maxwell Kadenge, University of the Witwatersrand, South Africa

Prof. R Kaschula, Rhodes University, South Africa

Dr Langa Khumalo, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Dr JC le Roux, University of South Africa, South Africa

Prof. L Letsholo, University of Botswana, Botswana

Prof. Nhlanhla Maake, University of South Africa, South Africa

Prof. PR Mabugu, University of Zimbabwe, Zimbabwe

Mrs R Magosvongwe, University of Zimbabwe, Zimbabwe

Prof. J Mapara, Chinhoyi University of Technology, Zimbabwe

Prof. P Maseko, North-West University, South Africa

Prof. JT Mathangwane, University of Botswana, Botswana

Prof. Nhlanhla Mathonsi, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Dr M Mavesera, Midlands State University, Zimbabwe

Mr George, University of the Western Cape, South Africa

Dr Gift Mheta, Durban University of Technology, South Africa

Dr V Mojela, University of Limpopo, South Africa

Prof. Z Mtumane, University of Johannesburg, South Africa

Prof. I Muwati, University of Zimbabwe, Zimbabwe

Dr Finex Ndhlovu, University of New England, Australia

Prof. Deo Ngonyani, Michigan State University, USA

Prof. S Ngubane, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Dr Dion Nkomo, Rhodes University, South Africa

Prof. S Nyota, Great Zimbabwe University, Zimbabwe

Prof. C Pfukwa, Bindura University of Science Education, Zimbabwe

Prof. LP Phaahla, University of South Africa, South Africa

Prof. LC Posthumus, University of Johannesburg, South Africa

Prof. MK Ralarala, University of the Western Cape, South Africa

Dr U Rwafa, Midlands State University, Zimbabwe

Prof. Mantoa-Motinyane, University of Cape Town, South Africa

Prof. NB Zondi, University of Pretoria, South Africa

Prof. NS Zulu, University of KwaZulu-Natal, South Africa

Copy Editor: Graham C. Reed, NISC (Pty) Ltd. South Africa

Publishing Manager: Mike Schramm, NISC (Pty) Ltd. South